CỤC THÚ Y

Các Chương trình hợp tác

1. Chương trình hợp tác giữa Trung tâm và trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Các Chương trình hợp tác

2. Hình ảnh các sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kiến tập tại Trung tâm

Các Chương trình hợp tác

Các Chương trình hợp tác

3. Chương trình giao lưu hợp tác với các đối tác nước ngoài

Các Chương trình hợp tác

 

Các Chương trình hợp tác

Các Chương trình hợp tác

Các Chương trình hợp tác