CỤC THÚ Y

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức tại Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh thú y Trung ương II