CỤC THÚ Y

Tồn dư kháng sinh, kim loại nặng, chất cấm, thuốc BVTV trong TACN, TATS