CỤC THÚ Y

Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

1. Vị trí và Chức năng của Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh thú y Trung ương II

- Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Cục thú y thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Cục thú y về kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Cục thú y.

- Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Phạm vi hoạt động của Trung tâm từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

1. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh thú y Trung ương II

- Xây dựng các phương pháp thử nghiệm; về kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật.

- Thực hiện xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Cục và các lĩnh vực khác phù hợp với năng lực chuyên môn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

-  Giám định các đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện kiểm tra, giám sát về tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm từ ong theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật.

- Tư vấn dịch vụ về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm phù hợp với năng lực chuyên môn của Trung tâm và  phạm vi quản lý của Cục theo quy định pháp luật.

- Thực hiện chứng nhận sự phù hợp về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và lĩnh vực khác khi đủ điều kiện về năng lực theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo phân công của Cục trưởng.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú yvà an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật; cơ sở cách ly kiểm dịch, cơ sở thu gom động vật, sản phẩm động vật; các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở chuẩn đóan bệnh động vật; vùng, cơ sở an tòan dịch bệnh động vật theo phân công của Cục trưởng.

- Quản lý tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý của Cục và quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thú y phân công, ủy quyền theo quy định của pháp luật.