CỤC THÚ Y

Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 1538/TĐC-HCHQ

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II đã đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vưc: Hóa học, sinh học. Cụ thể, theo Giấy chứng nhận số 1538/TĐC-HCHQ ngày 25/5/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chứng nhậ đăng ký hoạt động thử nghiệm

Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 1538/TĐC-HCHQ

Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 1538/TĐC-HCHQ

Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 1538/TĐC-HCHQ

Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 1538/TĐC-HCHQ

Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 1538/TĐC-HCHQ

Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 1538/TĐC-HCHQ