CỤC THÚ Y

Phân tích môi trường

1. Lĩnh vực hoạt động

- Phân tích và đánh giá chất lượng nước (nước mặt, nước ngầm, nước biển, nước thải) theo tiêu chuẩn QCVN 01-39:2011/BNNPTNT, QCVN 01-99:2012/BNNPTNT, QCVN 10-MT:2015/BTNMT...bao gồm các chỉ tiêu như sau: pH, Nitrite, Nitrate, Tổng canxi và magie, Chỉ số pemanganat, Sunfat, Hàm lượng amoni, Hàm lượng Nito Kjedahn, Nhu cầu oxi hóa học, Sắt, Hàm lượng Chlorua, Phospho, Chất rắn lơ lửng, Cyanua tổng...

- Phân tích các chỉ số môi trường không khí khu vực nuôi cách ly,  kho bảo quản sản phẩm động vật như: Nhiệt độ, Âm độ, Tốc độ gió, Độ bụi, Ánh sáng, NH3, H2S, CO2...

2. Các hoạt động khác

- Tham gia kiểm tra, đánh giá, việc thực hiện yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật; cơ sở cách ly kiểm dịch; cơ sở thu gom động vật, sản phẩm động vật; cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở chẩn đoán bệnh động vật; vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

- Tham gia thực hiện kiểm tra giám sát về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm từ ong

Phân tích môi trường