CỤC THÚ Y

Thiết bị phục vụ phân tích xét nghiệm tại Trung tâm

1. Máy phân tích HPLC

Thiết bị phục vụ phân tích xét nghiệm tại Trung tâm

2. Máy phân tích GC-MS

Thiết bị phục vụ phân tích xét nghiệm tại Trung tâm

3. Máy ICP-MS

Thiết bị phục vụ phân tích xét nghiệm tại Trung tâm