CỤC THÚ Y

Thông báo về quy trình, thời gian xét nghiệm và trả lời kết quả chỉ tiêu Salmonella spp. phục vụ cơ quan quản lý nhà nước

Thông báo về quy trình, thời gian xét nghiệm và trả lời kết quả Salmonella

Thông báo về quy trình, thời gian xét nghiệm và trả lời kết quả Salmonella