CỤC THÚ Y

Tồn dư - Kháng sinh

Chuyên phân tích dư lượng kháng sinh, kim loại trong nền mẫu thực phẩm , thức ăn chăn nuôi, nước dùng…

1. Lĩnh vực hoạt động

- Phân tích các tồn dư kháng sinh, kim loại nặng trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước dùng (nước mặn, nước mặt, nước ngầm, nước thải) như: hàm lượng beta – agonist, Chloramphenicol, Enrofloxacine, Tetracycline, Chì, Cadimi, Thủy ngân, Asen, Đồng, Kẽm, Mangan,…

- Phân tích tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nước (nước biển, nước mặt, nước ngầm, nước thai) như: họ Chlor hữu cơ (alpha BHC, Beta BHC, Gama BHC, Heptachlor, Delta BHC, Aldrin, Heptachlor epoxid, Cis Chlordane, Endosulfan I, Trans Chlordane, DDE, Dieldrin, Eldrin, DDD, Endosulfan II, DDT, Eldrin aldehyde, Endosulfan sulfate, Methoxychlor, Eldrin keton), học Cúc (Fenpropathrin, Permethrin, Cypermethrin, Fenvalerate, Deltamethrin)

Tồn dư - Kháng sinh

2. Thiết bị phân tích

- HPLC

- GC/MS

- ElISA

Tồn dư - Kháng sinh

3. Các hoạt động khác

- Hướng dẫn, đào tạo, tập huấn về lấy mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu tiêu hủy mẫu vật; các phương pháp xét nghiệm và quản lý chất lượng xét nghiệm về hóa chất và chất tồn dư.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về các vấn đề liên quan đến hóa chất và chất tồn dư; xây dựng và tổ chức triển khai chương trình giám sát và đánh giá nguy cơ về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật, thức ăn chăn nuôi thuộc phạm vi nhiệm vụ của phòng.

Tồn dư - Kháng sinh