CỤC THÚ Y

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần theo Công văn số 442-CV/ĐUK ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 18 tháng 7 năm 2022 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần theo Công văn số 442-CV/ĐUK ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh sau đại dịch Covid-19.

Sau nghi thức chào cờ được tổ chức nghiêm trang, toàn thể viên chức người lao động Trung tâm tham gia sinh hoạt chuyên đề, đánh giá kết quả công việc trong tuần qua và nêu những công việc trọng tâm cần thực hiện trong tuần tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ chào cờ đầu tuần:

                  Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần theo Công văn số 5911-CV/VPTU ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

                Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần theo Công văn số 5911-CV/VPTU ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

                 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần theo Công văn số 5911-CV/VPTU ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

                Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần theo Công văn số 5911-CV/VPTU ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh