CỤC THÚ Y

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2020

Một số hình ảnh về Hội nghị Viên chức - Người lao động của Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II năm 2019

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2020

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2020

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2020

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2020