CỤC THÚ Y

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023

Hội nghị Viên chức - Người lao động Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II được tổ chức vào ngày 12/01/2023 tại Hội trường trung tâm. Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm ông Lê Hồng Phong đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm năm 2023.

Sau đây là một vài hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023