CỤC THÚ Y

Khảo sát chất lượng nước dùng cho chăn nuôi và nước thải chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi lợn thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y tập XXIX - số 1 năm 2022

Tác giả: Lê Hồng Phong, Võ Minh Châu, Bùi Huy Hoàng, Bùi Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Minh Hiếu

Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y tập XXIX - số 1 năm 2022 (80-87)

Linkhttps://vjol.info.vn/index.php/kk-ty/article/view/81007

Tóm tắt:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát chất lượng nước dùng và nước thải chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi lợn thuộc các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh. Tổng cộng 290 mẫu nước dùng, 111 mẫu nước thải chăn nuôi được thu thập trong 2 năm 2019-2020. Kết quả xét nghiệm nước dùng chăn nuôi có 100% mẫu đạt yêu cầu cho phép đối với các chỉ tiêu nitrite, TS, đồng, kẽm, xyanua, chì, thủy ngân và cadimi; 0,34-26,52% mẫu không đạt yêu cầu cho phép đối với một số chỉ tiêu khác, trong đó ghi nhận các mẫu khác nhau có chỉ tiêu sắt và mangan có hàm lượng phát hiện cao hơn 5,0 lần, chỉ tiêu Coliforms tổng số cao hơn 153 lần so với ngưỡng giới hạn cho phép tối đa của quy chuẩn, đặc biệt có trường hợp 48 mẫu nước dùng nhiễm Fecal Coliforms. Kết quả xét nghiệm nước thải chăn nuôi cho thấy có 100% mẫu đạt yêu cầu đối với các chỉ tiêu asen, thủy ngân, chì, cadimi; 1,80-65,77% mẫu không đạt yêu cầu với ngưỡng cho phép đối với một số chỉ tiêu khác, trong đó đã ghi nhận các mẫu khác nhau có chỉ tiêu phospho tổng cao
hơn 5,42 lần; TSS cao hơn 7,75 lần; nitơ tổng cao hơn 29,61 lần; amoni cao hơn 35,44 lần; COD cao hơn 86,24 lần; BOD cao hơn 105,64 lần và chỉ tiêu Coliforms cao hơn 220 lần so với ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn